Dagsorden for generalforeningen

 

Dagsorden til Newfoundlandklubbens i Danmarks generalforsamling 
lørdag d. 13. april 2019 kl. 15.00
Egtved Hallen, Hjelmdrupvej 13, 6040 Egtved.

 

Stemmeberettigede og valgbare er alle medlemmer af Newfoundlandklubben i Danmark, der er i ubrudt medlemskab eller nye eller genindmeldte medlemmer, som på afstemningstidspunktet har været betalende medlem i mindst 3 måneder. Husstandsmedlemmer har kun stemmeret og er valgbare, såfremt det medlemskab, som husstandsmedlemskabet er tilknyttet, har stemmeret

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2.  Valg af referent
 3.  Valg af 2 stemmetællere
 4.  Forelæggelse af bestyrelsens beretning
 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (decharge)
 6. Budgetbehandling og fremtidig virksomhed, herunder evt. fastsættelse af kontingent jævnfør §6. stk. 2.
 7. Behandling af indkomne forslag 
 8. Offentliggørelse af valg til bestyrelse og suppleanter - Birthe Møller Hansen er genvalgt, idet der ikke er indkommet yderligere kandidater.
 9. Suppleringsvalg til at sikre en fuldtallig bestyrelse jf. § 8, idet ikke der under punkt 8 har været opstillet tilstrækkeligt mange kandidater til bestyrelse og suppleanter.w
 10. Valg af 2 bilagskontrollanter blandt klubbens medlemmer.
 11. Eventuelt

Ultimate Web